Kонкурс за доделу ученичких кредита за школску 2013/2014. годину

I УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ КРЕДИТА
Право на ученички кредит, у складу са законом,
имају ученици средњих школа чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина или јединица
локалне самоуправе, који су први пут уписани у
одређени разред у текућој школској години, чије се
школовање финансира из буџета Републике Србије,
који имају
држављанство
Републике Србије, који се
школују за образовни профил за дефицитарно
занимање, који нису поновили ниједан разред и чији
родитељ, односно старатељ има
пребивалиште
на
територији Републике Србије.
Дефицитарна занимања из става 1. ове тачке
Конкурса, за ученике од I до III разреда средње школе,
утврђена су у листи, односно прегледу дефицитарних
занимања, према подацима Националне службе за
запошљавање.
Кандидати из осетљивих друштвених група
Кандидати из осетљивих друштвених група
(материјално угрожене породице, деца без родитељског
старања, једнородитељске породице, ромска
национална мањина, лица са инвалидитетом, лица са
хроничним болестима, лица чији су родитељи нестали
или су киднаповани на територији Косова и Метохије и
на територији република бивше СФРЈ, избеглице и
расељена лица, повратници по споразуму о реадмисији
и депортовани ученици) имају право да поднесу захтев
да се
посебно рангирају
у оквиру наменски
опредељеног броја, под условима из става 1. ове
тачке Конкурса, а применом блажих критеријума, у складу са законом и правилником.
Број ученичких кредита
утврђује се према расположивим средствима у буџету Републике Србије за
одговарајућу годину.
II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су
наведени у Конкурсу и чине његов саставни део:
– ПРИЈАВУ (Образац бр. 1);
– УВЕРЕЊЕ о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходним разредима (Образац бр. 2);
– закључен уговор о будућем запослењу с дефицитарним занимањем;
– два примерка од стране родитеља или старатеља ученика својеручно потписаног УГОВОРА о ученичком
кредиту (Образац бр. 5а);
– штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте родитеља или
старатеља ученика.
Кандидат који је био
корисник ученичког кредита за школску 2012/2013.
годину подноси следећа документа,
односно обрасце који су наведени у Kонкурсу и чине његов саставни део:
– ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а) – садржи доказ о уписаном наредном разреду и постигнутом успеху ученика;
– штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте родитеља или
старатеља ученика.
Напред наведена документа, односно докази – Образац бр. 2 и Образац бр. 1а морају бити оверени од стране
средње школе у коју је ученик уписан.
Кандидати из осетљивих друштвених група,
осим напред наведених докумената, подносе и документацију
којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи, и то:
1. из материјално угрожене породице и деца без родитељског старања – потврду Центра за социјални рад да
су примаоци сталне социјалне помоћи (оверена фотокопија), за 2013. годину;
2. из једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из
матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат;
3. из ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно
Канцеларије за инклузију Рома;
4. лица са инвалидитетом и лица са хроничним болестима – потврду удружења инвалида или лекарско
уверење издато од надлежне комисије;
5. лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији
република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица;
6. избеглице и расељена лица – потврду о колективном смештају;
7. повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврду МУП-а.
Ученици кандидати који нису рођени у Републици Србији подносе и уверење о држављанству.
Поднета конкурсна документа се не враћају.
III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА
Рок за пријављивање на конкурс је
од
1. до 30. септембра 2013. године.
Неблаговремена, непотпуна и поднета од неовлашћених лица достављена конкурсна документација неће
бити разматрана.
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Редослед кандидата
за доделу ученичког кредита утврђује се на основу успеха оствареног у претходном
школовању, и то:
1) општег успеха у VIII разреду основне школе – за ученике I разреда средње школе, односно општег успеха
из претходно завршених разреда средње школе – за ученике осталих разреда средње школе;
2) уписаног разреда средње школе;
3) закљученог уговора о будућем запослењу са дефицитарним занимањем.
Успех остварен у претходном школовању
исказује се бројем бодова, и то:
1) општи успех у VIII разреду основне школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха у VIII разреду
основне школе (од 2,00 до 5,00 бодова);
2) општи успех из претходно завршених разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег
успеха из претходно завршених разреда средње школе (од 2,00 до 5,00 бодова);
3) број бодова за разред средње школе у који је ученик уписан износи:
за I разред – 0,40 бодова,
– за
II разред – 0,50 бодова,
– за III разред – 0,60 бодова;
4) закључен уговор о будућем запослењу са дефицитарним занимањем – 1,00 бод.
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за
добијање ученичког кредита.
Рангирање се врши на основу достављене документације.
V ПОСТУПАК
Кандидат за добијање ученичког кредита подноси
пријаву с потребном конкурсном документацијом
средњој школи у коју је уписан.
Средње школе од 1. до 5. октобра 2013. године, уз сачињен и оверен контролни списак пријављених
кандидата (на обрасцу који је саставни део Конкурса) достављају поднета конкурсна документа, зависно од свог
седишта, одговарајућој служби за спровођење конкурса, према упутству за спровођење конкурса.
Извод из утврђеног
предлога ранг
листе
кандидата
доставља се одговарајућим средњим школама у које су
уписани кандидати за добијање ученичког кредита.
Сваки
кандидат
има
право приговора
на предлог ранг-листе у року од 8 дана од дана објављивања
одговарајућег извода из предлога ранг-листе на огласној табли или сајту средње школе у коју је уписан.
Кандидат подноси приговор Министарству просвете, науке и технолошког развоја – Комисији за ученичке и
студентске кредите и стипендије, преко школе у коју је уписан.
Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.
Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација неће се
разматрати.
Школа, у року од 3 дана од дана истека рока за подношење приговора, сачињава списак кандидата који су
поднели приговоре и доставља га с документацијом Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије.
Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије
разматра приговоре и утврђује
коначну ранг-листу
кандидата
, која се објављује на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја или сајту средње
школе.
Министар просвете, науке и технолошког развоја, у року до 90 дана по истеку конкурсног рока, доноси
одлуку
о додели ученичког кредита
за школску 2013/2014. годину
на основу коначне ранг-листе кандидата.
На основу одлуке министра о додели ученичког кредита, родитељ или старатељ ученика закључује
уговор
о кредиту
са Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези с коришћењем и отплатом
кредита.
Корисника ученичког кредита који је у року од шест месеци, рачунајући од дана стицања сведочанства о
завршеној средњој школи за одговарајући образовни профил, засновао радни однос код послодавца са којим је
претходно закључио уговор о будућем запослењу по основу коришћења кредита и који је остао у радном односу
најмање половину времена за колико је примао кредит Министарство
ослобађа обавезе отплате кредита
.
Кориснику ученичког кредита обуставља се исплата одобреног кредита у случају нетачно приказаних података,
када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике
Србије, када изгуби право на финансирање школовања из буџета или напусти редовно школовање.
Право на ученички кредит, у складу са законом, нема ученик који је право на ученички кредит остварио у
складу са одлуком надлежног органа јединице локалне самоуправе или одлуком фонда, односно фондације.
VI ИСПЛАТА КРЕДИТА
Ученику се одобрава исплата кредита за време трајања редовне наставе у школи коју похађа.
За текућу школску годину кредит се исплаћује ученику преко школе коју похађа, у
10 једнаких месечних
рата.
VII КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ
Обрасци назначени у тачки II овог конкурса (заједно с упутствима о прибављању потребних докумената и
подношењу пријава на конкурс)
посебно су
штампани
у виду брошуре
УЧЕНИЧКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ
2013/2014.
Кандидат који је био корисник ученичког кредита за школску 2012/2013. годину преко матичне школе добија
образац – ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ УЧЕНИЧКОГ КРЕДИТА (Образац 1а), којим пријављује своје учешће на
конкурсу за школску 2013/2014, уз подношење штампаних података са електронске личне карте или фотокопију
старе важеће личне карте родитеља или старатеља.
Ближе информације о доступности издања конкурсних образаца из наведене брошуре заинтересовани могу
добити у матичној школи, 15 дана пре почетка конкурса.

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *