Конкурс за доделу ученичких стипендија за школску 2013/2014. годину

I УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА
Право на ученичку стипендију, у складу са законом, имају ученици средњих школа чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у
текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају
држављанство
Републике Србије, који стално постижу одличан успех у учењу и владању и чији родитељ или старатељ има
пребивалиште
на територији Републике Србије.
На конкурс за доделу ученичких стипендија могу се пријавити ученици I разреда средње школе који су у свим
разредима од V до VIII разреда основне школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5), односно ученици од
II до IV разреда средње школе који су у свим претходно завршеним разредима средње школе постигли одличан
општи успех (од 4,50 до 5) и који су из владања имали оцену примерно (5).
Кандидати из осетљивих друштвених група
Кандидати из осетљивих друштвених група (материјално угрожене породице, деца без родитељског старања,
једнородитељске породице, ромска национална мањина, лица са инвалидитетом, лица с хроничним болестима,
лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република
бивше СФРЈ, избеглице и расељена лица, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици) имају
право да поднесу захтев да се
посебно рангирају
у оквиру наменски опредељеног броја, применом блажих
критеријума у складу са законом и правилником.
Кандидати из осетљивих друштвених група пријављују се на конкурс под условом да су ученици средњих
школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први
пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике
Србије, који имају држављанство Републике Србије, који стално постижу најмање
врло добар успех у учењу
(3,50)
и чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.
Број ученичких стипендија
утврђује се према расположивим средствима у буџету Републике Србије за
одговарајућу годину.
II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су
наведени у Конкурсу и чине његов саставни део:
– ПРИЈАВУ (Образац бр. 1);
– УВЕРЕЊЕ о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходном школовању (Образац бр. 2);
– УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице ученика за период јануар–јун текуће године
(Образац бр. 4);
– два примерка од стране родитеља или старатеља ученика својеручно потписаног УГОВОРА о ученичкој
стипендији (Образац бр. 5);
– штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте родитеља или
старатеља ученика.
Кандидат који је био
корисник ученичке стипендије
за школску 2012/2013. годину
подноси следећа доку
мента, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део:
– ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а) – садржи доказ о уписаном наредном разреду и постигнутом успеху у претходном
школовању;
– УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице ученика (Образац бр. 4);
– штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте родитеља или
старатеља ученика.
Напред наведена документа, односно докази морају бити оверени од стране одговарајуће службе, и то:
– Образац бр. 2 и Образац бр. 1а – оверава средња школа у коју је ученик уписан;
– Образац бр. 4 – оверава надлежни орган у општини пребивалишта родитеља или старатеља ученика, а који
се издаје на основу приложене ИЗЈАВЕ о члановима породице (Образац бр. 3) и одговарајућих доказа о
оствареним приходима породице у назначеном периоду.
Кандидати из осетљивих друштвених група,
осим напред наведених докумената, подносе и документацију
којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи, и то:
1. из материјално угрожене породице и деца без родитељског старања – потврду Центра за социјални рад да
су примаоци сталне социјалне помоћи (оверена фотокопија), за 2013. годину;
2. из једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из
матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат;
3. из ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно
Канцеларије за инклузију Рома;
4. лица са инвалидитетом и лица с хроничним болестима – потврду удружења инвалида или лекарско уверење
издато од надлежне комисије;
5. лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији
република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица;
6. избеглице и расељена лица – потврду о колективном смештају;
7. повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврду МУП-а.
Ученици кандидати који нису рођени у Републици Србији подносе и уверење о држављанству.
Поднета конкурсна документа се не враћају.
III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА
Рок за пријављивање на конкурс је
од
1. до 30. септембра 2013. године.
Неблаговремена, непотпуна и поднета од неовлашћених лица достављена конкурсна документација неће
бити разматрана.
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Редослед кандидата
за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу:
1) успеха оствареног у претходном школовању, и то:
– општег успеха од V до VIII разреда основне школе – за ученике I разреда средње школе, односно општег
успеха из претходно завршених разреда средње школе – за ученике осталих разреда средње школе,
– уписаног разреда средње школе;
2) социјално-економског статуса породице.
Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану
породице ученика, за период јануар–јун текуће године.
Успех остварен у претходном школовању
исказује се бројем бодова, и то:
1) општи успех од V до VIII разреда основне школе, за ученике I разреда средње школе – исказује се бројем
бодова у висини општег успеха од V до VIII разреда основне школе (од 4,50 до 5,00 бодова);
2) општи успех из претходно завршених разреда средње школе, за ученике осталих разреда средње школе
– исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршених разреда средње школе (од 4,50 до
5,00 бодова);
3) број бодова за разред средње школе у који је ученик уписан износи:
за I разред – 0,40 бодова,
– за
II разред – 0,50 бодова,
– за III разред – 0,60 бодова,
– за IV разред – 1,00 бод.
Социјално-економски статус породице
исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по
члану породице ученика за период јануар–јун текуће године, и то:
1) до 20 % просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 0,30 бодова;
2) од 20 % до 40 % просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 0,15 бодова;
3) више од 40 % просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 0 бодова.
Просечна зарада из става 1. овог члана рачуна се према подацима републичког органа управе надлежног за
послове статистике.
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу
ученичкe стипендије.
Рангирање се врши на основу достављене документације.
V ПОСТУПАК
Кандидат за добијање ученичке стипендије подноси
пријаву с потребном конкурсном документацијом
средњој школи у коју је уписан.
Средње школе од 1. до 5. октобра 2013. године, уз сачињен и оверен контролни списак пријављених канди
дата (на обрасцу који је саставни део Конкурса), достављају поднета конкурсна документа, зависно од свог
седишта, одговарајућој служби за спровођење конкурса, према упутству за спровођење конкурса.
Извод из утврђеног
предлога ранг
листе
кандидата
доставља се одговарајућим средњим школама у које су
уписани кандидати за добијање ученичке стипендије.
Сваки
кандидат
има
право приговора
на предлог ранг-листе у року од 8 дана од дана објављивања
одговарајућег извода из предлога ранг-листе на огласној табли или сајту средње школе у коју је уписан.
Кандидат подноси приговор Министарству просвете, науке и технолошког развоја – Комисији за ученичке и
студентске кредите и стипендије, преко школе у коју је уписан.
Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор
који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација неће се разматрати.
Школа, у року од 3 дана од дана истека рока за подношење приговора, сачињава списак кандидата који су
поднели приговоре и доставља га с документацијом Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије.
Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије
разматра приговоре и утврђује
коначну ранг-листу
кандидата
, која се објављује на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја или сајту средње
школе.
Министар просвете, науке и технолошког развоја, у року до 90 дана по истеку конкурсног рока, доноси
одлу
ку о додели ученичке стипендије за школску 2013/2014. годину
на основу коначне ранг-листе кандидата.
На основу одлуке министра о додели ученичке стипендије, ученик, односно родитељ или старатељ ученика
закључује
уговор о стипендији
с Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези с коришћењем
стипендије.
Стипендија се додељује без обавезе враћања.
Кориснику ученичке стипендије обуставља се исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних
података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета
Републике Србије, када изгуби право на финансирање школовања из буџета или напусти редовно
школовање.
Право на ученичку стипендију, у складу са законом, нема ученик који је право на ученичку стипендију оства
рио у складу са одлуком надлежног органа јединице локалне самоуправе или одлуком фонда, односно
фондације.
VI ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ
Ученику се одобрава исплата стипендије за време трајања редовне наставе у школи коју похађа.
За текућу школску годину стипендија се исплаћује ученику преко школе коју похађа, у
10 једнаких месечних
рата.
VII КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ
Обрасци назначени у тачки II овог конкурса (заједно с упутствима о прибављању потребних докумената и
подношењу пријава на конкурс)
посебно су
штампани
у виду брошуре
УЧЕНИЧКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ
2013/2014.
Кандидат који је био корисник ученичке стипендије за школску 2012/2013. годину преко матичне школе добија
образац – ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ УЧЕНИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ (Образац 1а), којим пријављује своје учешће
на конкурсу за школску 2013/2014, уз подношење осталих докумената наведених у Конкурсу.
Ближе информације о доступности издања конкурсних образаца из наведене брошуре заинтересовани могу

добити у матичној школи, 15 дана пре почетка конкурса

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *